Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-11-2021.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Nicole Frielink, eigenaar MijnBrein,
KvK nr:
Buys Ballotstraat 1

7102 EA Winterswijk

T: 06-20292005
E: nicole@mijnbreinbsm.nl

N. Frielink verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

N. Frielink verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • (Pas)foto 


N. Frielinkverwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Het voeren van geschillen; 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat N. Frielinkhier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten; 
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden.
In het kader van haar dienstverlening kanN. Frielinkpersoonsgegevens uitwisselen. N. Frielink kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de accountant. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer N. Frielinkaan een wettelijke verplichting moet voldoen.N. Frielinkzal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
N. Frielinkzal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat N. Frielink zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Uw rechten

U heeft het recht om N. Frielinkeen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u N. Frielinkverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

N. Frielink, Buys Ballotstraat 1, 7102 EA, Winterswijk, nicole@mijnbreinbsm.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door N. Frielink laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [10-11-2021].

N. Frielink kan deze privacyverklaring aanpassen.